Przejdź do menu Przejdź do treści

Otrzymane Finansowania w Konkursach Ministerialnych -Gratulujemy

 

Dział Nauki uprzejmie informuje o otrzymaniu kolejnych finansowań w konkursach ogłoszonych przez Ministerstwo,

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 13

*Perła Antokola. Dziedzictwo kulturowe zakonu kanoników regularnych w Wilnie (XVII-XVIII w.)    
kierownik projektu: dr hab., prof. UP Iwona Pietrzkiewicz 
konkurs:13     
⇒ wartość dofinansowania:589 977,60 zł, całkowita wartość projektu: 589 977,60 zł       
Celem projektu jest zbadanie oraz analiza dorobku i europejskiego znaczenia wileńskiego klasztoru kanoników regularnych laterańskich, centrum prowincji zakonu na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego (XVII-XVIII w.). Oryginalne dziedzictwo w zakresie kultury umysłowej, artystycznych osiągnięć środowiska powiązanego z klasztorem wskazują na bogate miejscowe i europejskie kontakty kanoników. Ilustrują także znaczenie placówki w procesach budowania tożsamości miejscowej ludności z uwzględnieniem znaczenia polonizacji i latynizacji kultury. Badania naukowe pozwolą na inwentaryzację rozproszonych źródeł archiwalnych i bibliotecznych, ich krytyczne opracowanie, przygotowanie monografii klasztoru oraz edycję najistotniejszych historiografficznych źródeł rękopiśmiennych (m.in. kroniki) pozwalających rozpoznać miejscowe środowisko zakonne, związki z ówczesnym społeczeństwem, jak również kwestie transferu kulturowego, mobilności społecznej, przenikania prądów reformacyjnych oraz zagadnienia wdrażania ruchów kanonickich w dawnej Rzeczypospolitej.
Projekt Społeczna Odpowiedzialność Nauki II
Tytuł: Filmowe historie STEM
Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Szemberg
Wartość dofinansowania: 346 419,94 zł
Całkowita wartość projektu: 384 911,05 zł
Efektem projektu będzie zainteresowanie młodzieży szkolnej ważnymi dziedzinami nauki i najnowszymi odkryciami przy jednoczesnym pogłębieniu świadomości tego, że badania naukowe służą społeczeństwu i zawsze były prowadzone w pewnym kontekście historycznym. Sądzimy, że to dobry sposób na promocję edukacji i zachęcanie młodych ludzi do rozwijania swoich umiejętności i pasji. Wierzymy, że tego typu, nowe wyzwanie i doświadczenia mogą być bardzo motywujące dla uczniów i zachęcać ich do poszerzania swojej wiedzy i zainteresowania tematami Konkursów. Ponadto, efektem projektu będą powstałe w czasie jego realizacji materiały video. Przede wszystkim będą to prace uczniów, ale planowane jest też nagranie sześciu webinariów z udziałem ekspertów tematycznych oraz przy współpracy z osobami zawodowo pracującymi w mediach społecznościowych, co powinno zapewnić poza wysokim poziomem merytorycznym prezentowanych tematów, ich przedstawienie w atrakcyjnej formie.
Serdeczne Gratulacje !