Przejdź do menu Przejdź do treści

MŁODZI NAUKOWCY

Definicja młodego naukowca  – osoba prowadząca działalność naukową, która aktywnie uczestniczy w realizacji zadań badawczych w ewaluowanej  dyscyplinie badawczej, oraz:
– posiada status doktoranta lub nauczyciela akademickiego, nieposiadającego stopnia doktora, albo,
– posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat* i jest zatrudniona w uczelni.

*jeżeli osoba przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej, okres 7 lat podlega  odpowiedniemu wydłużeniu, jednakże nie może łącznie przekroczyć dziewięciu lat.


W celu ułatwienia młodym naukowcom rozwoju kariery naukowej, Dział Nauki  przygotował informacje na temat  konkursów i programów, w których można uzyskać środki finansowe na badania naukowe dla młodych naukowców . Konkursy i programy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje.

Poniżej przedstawione zostały konkursy, które adresowane są tylko do młodych naukowców. W wymienionych instytucjach organizowane są także ogólnodostępne konkursy, w których udział mogą brać zarówno młodzi, jak i doświadczenie naukowcy. Przy każdym konkursie podany został termin naboru wniosków. Jeśli w danym konkursie trwa obecnie nabór wniosków, zostało to zaznaczone.

Konkursy Ministerstwa Edukacji i Nauki

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

W dniu 15 lutego 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 212) w zakresie stypendiów ministra dla młodych naukowców.

W wyniku tej nowelizacji usunięto wątpliwości interpretacyjne dotyczące spełniania przez kandydatów do stypendium, będących osobami posiadającymi stopień doktora zatrudnionymi w jednostkach systemu nauki i szkolnictwa wyższego, wymagań w zakresie posiadania statusu młodego naukowca na różnych etapach procedury przyznawania stypendiów. W dotychczasowym stanie prawnym, jeżeli w okresie między złożeniem wniosku o stypendium a wydaniem decyzji (do 30 czerwca) danej osobie upłynął 7-letni okres od nadania stopnia doktora, osoba ta traciła status młodego naukowca i nie mogła już otrzymać tego stypendium. Po nowelizacji, stypendium będzie możliwe do przyznania również w przypadku, gdy okres 7 lat od dnia uzyskania stopnia doktora upłynął w okresie rozpatrywania wniosków (tj. od 1 stycznia do 30 czerwca)

Dodatkowo nowelizacja obejmuje definicją młodego naukowca osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym, które nie posiadają stopnia doktora i którym nie upłynęło więcej niż 4 lata od daty wyznaczenia promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego.

 Stypendium może być przyznane na maksymalnie 36 miesięcy.
Przy ocenie wniosków pod uwagę brane są m.in.

 • wyróżniający się poziom prowadzonych badań naukowych;
 • dotychczasowy dorobek naukowy kandydata (w tym – nagrody i wyróżnienia krajowe oraz zagraniczne);
 • wkład realizowanych badań w rozwój danej dyscypliny naukowej;
 • dorobek w zakresie zastosowań praktycznych prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych.

 Szczegółowe informacje o naborze wniosków w ramach Stypendiów dla wybitnych młodych naukowców znajda Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia-dla-mlodych-naukowcow

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

PRELUDIUM

Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Zgłaszany projekt może trwać od 12 do 36 miesięcy. Maksymalna wysokość wnioskowanego dofinansowania uzależniona jest od czasu trwania zgłaszanego projektu:

 • 12 miesięcy – 70 tys. zł;
 • 24 miesiące – 140 tys. zł;
 • 36 miesięcy – 210 tys. zł.

Nabór wniosków w konkursach ogłaszanych w ramach programu PRELUDIUM otwierany jest raz do roku: od 15 marca do 15 czerwca. Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu nie może przekraczać trzech osób, wśród których może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, będący opiekunem naukowym lub promotorem. Beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu nie może być opiekun naukowy lub promotor. W ramach konkursu możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej, której koszt całkowity nie przekracza 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu.

PRELUDIUM 22-Nabór wniosków do 15 czerwca 2023

Szczegółowe informacje o naborze wniosków w ramach konkursu PRELUDIUM znajdą Państwo na stronie NCN.

SONATA 

na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Nabór wniosków w ramach konkursu SONATA otwarty jest od 15 czerwca do 15 września. Szczegółowe informacje o naborze wniosków w ramach konkursu SONATA znajdą Państwo na stronie NCN.

SONATA BIS

Konkurs adresowany do naukowców, którzy posiadają stopień naukowy lub tytuł naukowy, a które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W ramach konkursu finansowane są projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego.

Okres realizacji zgłaszanego projektu może wynosić od 36 do nawet  60 miesięcy. Wysokość finansowania nie może przekraczać 1,5 mln zł na cały okres 60 miesięcy.

Nabór wniosków w ramach konkursu SONATA BIS otwarty jest od 15 czerwca do 15 września oraz  każdego roku. Szczegółowe informacje o naborze wniosków w ramach konkursu SONATA BIS znajdą Państwo na stronie NCN.

SONATINA

Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień doktora w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczeniapodczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych. Okres realizacji projektu może wynosić 24 lub 36 miesięcy. Nabór wniosków w konkursie SONATINA prowadzony jest od 15 grudnia do 15 marca. Szczegółowe informacje o naborze wniosków w ramach konkursu SONATINA  znajdą Państwo na stronie NCN.

MINIATURA

Nabór wniosków

konkurs MINIATURA 7, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

 1. posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
 2. który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. a regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 7 w kwocie 20 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF, dostępnego pod adresem www.osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. Zasady składania wniosków wyjaśnione są w wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie MINIATURA 7 w systemie OSF.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego do 31 lipca . 

Konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

PROGRAM START

Program skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

O stypendia mogą się ubiegać młodzi uczeni, którzy: Wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:

 • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
 • są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R* w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (o stypendium w najbliższym konkursie mogą się starać kandydaci urodzeni w roku 1992 lub później). Wiek ten może zostać przedłużony w następujących przypadkach:

– z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka wiek ulega przedłużeniu w przypadku kobiet, które urodziły dziecko lub osób, które przysposobiły dziecko, o 1 rok na każde dziecko, niezależnie od daty urodzenia lub przysposobienia dziecka,

– z tytułu przerwy w pracy naukowej o maksymalnie 2 lata, przy czym wiek ulega przedłużeniu o wszystkie udokumentowane okresy przerw w prowadzeniu badań naukowych trwające łącznie nie krócej niż 12 miesięcy w przypadku ubiegania się o przedłużenie o jeden rok lub nie krócej niż 24 miesiące w przypadku ubiegania się o przedłużenie o dwa lata.

*PRACE B+R (tzw. prace badawczo-rozwojowe) są to systematycznie prowadzone prace twórcze podjęte w celu zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również w celu znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy.

Obejmują one trzy rodzaje prac:

 • badania podstawowe (basic research – prace teoretyczne i eksperymentalne nieukierunkowane w zasadzie na uzyskanie konkretnych zastosowań);
 • badana stosowane (applied research – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy mającej konkretne zastosowania);
 • prace rozwojowe (experimental development – prace polegające na zastosowaniu istniejącej już wiedzy do opracowania nowych lub istotnego ulepszenia istniejących wyrobów, usług i procesów).

Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze. . Wysokość rocznego stypendium wynosi obecnie 28 tys. zł. 

Wszelkie informacje o Programie START znajdą Państwo na stronie FNP.

Konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

LIDER 

Konkurs skierowany do młodych naukowców (osoba prowadząca działalność naukową, która nie ukończyła 35. roku życia), którzy rozpoczynają karierę naukową (osoba nieposiadającą stopnia naukowego doktora lub osoba, która nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe uzyskała stopień naukowy doktora; do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy). W ramach konkursu można uzyskać do 1,2 mln zł finansowania.

Program wspiera i zakłada możliwość finansowania Inicjatywa ERC Mentoring