Przejdź do menu Przejdź do treści

Płatne urlopy naukowe

Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu:

1. posiadającemu co najmniej stopień doktora, w okresie 7 lat zatrudnienia w danej uczelni płatnych urlopów naukowych w łącznym wymiarze nieprzekraczającym roku w celu przeprowadzenia badań.

W celu uzyskania płatnego urlopu naukowego należy złożyć komplet dokumentów:

 • wniosek do Prorektora ds. Nauki uzasadniający jego konieczność (wykazujący, że prowadzenie zajęć dydaktycznych zakłóca realizację planowanych badań);
 • harmonogram planowanych badań;
 • lista publikacji z ostatnich 5 lat;
 • opinia Rady Instytutu;
 • opinia Rady Dyscypliny;
 • (inne dokumenty uzasadniające cel i potrzebę udzielenia płatnego urlopu naukowego).

 

2. przygotowującemu rozprawę doktorską płatnego urlopu naukowego w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy, w tym celu należy złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek do Prorektora ds. Nauki zawierający: temat rozprawy doktorskiej, datę otwarcia przewodu doktorskiego, informację o promotorze
 • zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego w jednostce;
 • opis dorobku naukowego:
   • udział w konferencjach i stażach naukowych krajowych i zagranicznych;
   • lista publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych;
   • inne osiągnięcia naukowe;
 • opinia promotora na temat postępów przygotowania rozprawy;
 • opinia Rady Instytutu;
 • opinia Rady Dyscypliny;

 

 

 1. W trakcie przebywania na urlopie naukowym nauczyciel akademicki nie może wykonywać obowiązków dydaktycznych, w tym w szczególności realizować wyjazdów zagranicznych na wykłady w ramach programu „Erasmus +” oraz zajęć dydaktycznych na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 2. W okresie przebywania na urlopie naukowym nauczyciel akademicki nie może wykonywać obowiązków organizacyjnych ani pełnić funkcji kierowniczych.
 3. Nauczyciel akademicki, korzystający z urlopu naukowego może pełnić funkcje promotora, promotora, promotora pomocniczego, recenzenta, opiniodawcy lub członka komisji w przewodach doktorskich i w postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora. Może także uczestniczyć w konferencjach, sympozjach, kongresach, seminariach naukowych, w tym na zasadzie delegacji służbowych.
 4. Nauczyciel akademicki ma obowiązek wykorzystać urlop wypoczynkowy przysługujący w roku, w którym korzysta z płatnego urlopu naukowego, najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.
 5. Po zakończeniu urlopu naukowego nauczyciel akademicki zobowiązany jest złożyć do Prorektora ds. Nauki, za pośrednictwem Biura Nauki, w terminie określonym w decyzji o udzieleniu urlopu, sprawozdanie – zaopiniowane przez Radę jednostki organizacyjnej i Radę lub Pełnomocnika ds. Rozwoju Dyscypliny, a w przypadku jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej – jej Kierownika.

 

 

DRUKI DO URLOPÓW NAUKOWYCH DO POBRANIA :

wniosek o płatny urlop naukowy – 2019

sprawozdanie z urlopu naukowego- obowiązuje od VII.2017