Przejdź do menu Przejdź do treści

O NAS

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej  Z2022R076 regulamin organizacyjny UKEN Dział Nauki prowadzi sprawy związane z rozwojem naukowym kadry badawczej i badawczodydaktycznej, wspiera proces kształcenia realizowany w Szkole Doktorskiej, a także sprawy związane z przewodami doktorskimi i postępowaniami habilitacyjnymi.
DNa koordynuje prace realizowane w UKEN w ramach Biura Badań i Projektów, Biura Dziekanów oraz Biura Szkoły Doktorskiej zgodnie z poniższymi zapisami:
 Dział Nauki (DNa) prowadzi sprawy związane z rozwojem naukowym kadry badawczej i badawczodydaktycznej (urlopy naukowe, staże naukowe w ośrodkach krajowych) oraz zarządzaniem projektami naukowo badawczymi i upowszechniającymi naukę. Biuro zajmuje się doradztwem w zakresie możliwości ubiegania się przez pracowników naukowych i doktorantów UKEN o środki finansowe na realizację badań naukowych i działalność upowszechniającą naukę. Biuro wpiera kierowników projektów w koordynowaniu i realizacji prowadzonych badań.

 

Do zadań Biura Badań i Projektów należy w szczególności:

 

koordynacja administracyjna projektów naukowobadawczych finansowanych z subwencji na realizację badań naukowych;
koordynacja ewaluacji jakości działalności naukowej wynikającej z prowadzonych przez BBP projektów;
gromadzenie i ewidencjonowanie w systemie POLon oświadczeń pracowników dotyczących działalności naukowej;
wspieranie badaczy w poszukiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania projektów badawczych i upowszechniających naukę., prowadzenie konsultacji i szkoleń oraz działań informacyjnych;
– wsparcie formalne kierowników projektów w przygotowywaniu wniosków oraz dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o finansowanie;
wsparcie formalne kierowników projektów przy podpisywaniu umów o finansowanie; koordynowanie realizacji projektów naukowobadawczych i upowszechniających naukę, z uwzględnieniem wszelkich zmian na etapie realizacji projektu;
weryfikacja formalna sprawozdań z realizacji projektów;
koordynacja działań w zakresie ochrony patentowej wyników badań naukowych;
– obsługa organizacyjna i administracyjna posiedzeń Senackiej Komisji ds. Nauki;
koordynacja urlopów naukowych, staży naukowych w ośrodkach krajowych i ministerialnych stypendiów naukowych;
obsługa organizacyjna i administracyjna posiedzeń Rektorskiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych;12.koordynacja projektów realizowanych w ramach SPUB oraz inwestycji w zakresie rozbudowy aparatury naukowobadawczej;
przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących działalności naukowej;
przygotowywanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw dla instytucji państwowych i władz uczelni;
prowadzenie ewidencji umów cywilnoprawnych zawieranych w ramach realizowanych projektów badawczych i upowszechniających naukę.