Przejdź do menu Przejdź do treści

Jak złożyć wniosek?

RN_Z_2_regulamin

RN_Z_2_Załącznik_Regulamin

  • Dokumenty potrzebne do zgłoszenia projektu badawczego:

zgłoszenie projektu

RN_Załącznik nr 4_Oświadczenie autora projektu

RN_Załącznik nr 3 Oświadczenie Kierownika Projektu _

Zalacznik-nr-1_Zarys-projektu

W przypadku planowanego zatrudnienia kierownika projektu/wykonawców na podstawie umowy o pra w projekcie badawczym wymagane jest złożenie razem z wersją ostateczną wniosku podpisanej promesy dotyczącej utworzenia nowego miejsca pracy. Dokumenty powinny zostać podpisane przez Kierownika Jednostki (Dyrektor Instytutu/Kierownik Katedry) oraz Dziekana Wydziału.
zał. nr 5/1 – w przypadku zatrudnienia kierownika projektu
, lub

zał. nr 5/2 – w przypadku zatrudnienia osoby na stanowisku typu post doc lub specjalistycznym stanowisku pomocniczym)

Prosimy dostarczenie do nas w/w dokumentów wraz z niezbędnymi pieczątkami i podpisami.

 

  • Przydatne przy składaniu wniosku:

dane-Uniwersytetu-Pedagogicznego-do-projektów-NCN_2020

 

Od września 2019 r. istnieje obowiązek dołączania do wniosków o finansowanie projektów przez NCN skróconego planu zarządzania danymi badawczymi, które zostaną w trakcie realizacji projektu wytworzone. Plan ten ma być uzupełniony na etapie składania raportu końcowego i zostanie oceniony po zakończeniu realizacji projektu.

Zarządzenie to stanowi pierwszy etap wprowadzania przez NCN polityki otwartego dostępu do danych naukowych wytworzonych/wykorzystanych w ramach realizacji projektów finansowanych przez Centrum. Stanowi ono odpowiedź na wcześniejsze wytyczne Komisji Europejskiej, zawarte w Zaleceniach z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony, a także na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

– Plan zarzadzania danymi 

Plan zarządzania danymi opracowanie na stronę BN-tch

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulaminy/wytyczne_zarzadzanie_danymi.pdf

 

Pomocne linki:

https://www.dcc.ac.uk/dmps – na stronie można znaleźć gotowe plany zarządzania danymi, szablony, przewodniki, wytyczne, a także informacje na temat formatów zamieszczanych danych, metadanych, w zależności od dyscypliny oraz lista kontrolna (Checklist for a Data Management Plan) dotycząca zawartości DM

DMPTool – narzędzie online służące tworzeniu planów zarządzania danymi; zawiera przykłady takich planów.
DMPonline – kreator planów zarządzania danymi badawczym

https://www.e-education.psu.edu/dmpt/ – tutorial nt. DMP University of Pennsylvania

https://www.cessda.eu/Training/Training-Resources/Library/Data-Management-Expert-Guide

Wyszukiwarka re3data.org (Registry of Research Data Repositories)
Wyszukiwarka re3data.org (Registry of Research Data Repositories) to globalny rejestr repozytoriów danych badawczych ze wszystkich dyscyplin akademickich. Jest to darmowe narzędzie,  które oferuje naukowcom, organizacjom finansującym badania, bibliotekom i wydawcom przegląd repozytoriów danych badawczych. Umożliwia wyszukiwanie repozytoriów według dziedziny wiedzy, kraju oraz typu danych badawczych.

 

Regulamin zarządzania własności i komercjalizacji wiedzy

Regulacje dotyczące Ochrony własności intelektualnej w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawarte zostały w „Regulaminie zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej”

Uchwała nr 2/21.10.2019  – Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i  prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w  Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w  Krakow

Wybierz instytucję finansującą: