Przejdź do menu Przejdź do treści

Projekty Ministerstwa Edukacji i Nauki

Projekty finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, realizowane na Uniwersytecie Pedagogicznym:

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 13

*Perła Antokola. Dziedzictwo kulturowe zakonu kanoników regularnych w Wilnie (XVII-XVIII w.)    
kierownik projektu: dr hab., prof. UP Iwona Pietrzkiewicz 
konkurs:13     
⇒ wartość dofinansowania:589 977,60 zł, całkowita wartość projektu: 589 977,60 zł       
Celem projektu jest zbadanie oraz analiza dorobku i europejskiego znaczenia wileńskiego klasztoru kanoników regularnych laterańskich, centrum prowincji zakonu na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego (XVII-XVIII w.). Oryginalne dziedzictwo w zakresie kultury umysłowej, artystycznych osiągnięć środowiska powiązanego z klasztorem wskazują na bogate miejscowe i europejskie kontakty kanoników. Ilustrują także znaczenie placówki w procesach budowania tożsamości miejscowej ludności z uwzględnieniem znaczenia polonizacji i latynizacji kultury. Badania naukowe pozwolą na inwentaryzację rozproszonych źródeł archiwalnych i bibliotecznych, ich krytyczne opracowanie, przygotowanie monografii klasztoru oraz edycję najistotniejszych historiografficznych źródeł rękopiśmiennych (m.in. kroniki) pozwalających rozpoznać miejscowe środowisko zakonne, związki z ówczesnym społeczeństwem, jak również kwestie transferu kulturowego, mobilności społecznej, przenikania prądów reformacyjnych oraz zagadnienia wdrażania ruchów kanonickich w dawnej Rzeczypospolitej.

 


  • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – moduł „Uniwersalia 2.2”, projekt pt. „Euklides, Elementy. Tłumaczenie z języka greckiego i komentarz”.

⇒ wartość dofinansowania: 627 686,34 zł, całkowita wartość projektu: 627 686,34 zł

Celem projektu jest edycja Euklides, Elementy. Wydanie będzie zawierać polski przekład z języka greckiego oraz

komentarz filologiczny dotyczącą podstawowych pojęć matematycznych, rekonstrukcję struktury logicznej
poszczególnych ksiąg, opis teorii wyróżnionych w Elementach (np. teoria proporcji, metoda wyczerpywania) oraz ich
znaczenia w kontekście matematyki greckiej (Archimedes, Apoloniusz, Heron, Ptolemeusz), nowożytnej (Kartezjusz,
Leibniz, Newton, Euler) i współczesnej; opis wpływu Elementów na edukację matematyczna, w tym pokazanie, że nauka
Euklidesa ciągle stanowi znaczącą część współczesnego nauczania matematyki (podstawy geometrii, podobieństwo figur,

trygonometria, stereometria).

                                 

  • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – moduł „Uniwersalia 2.2”, projekt pn. „Naukowy przekład i krytyczne opracowanie wybranych tomów „Dzienników” z drugiego okresu twórczości Sørena Kierkegaarda

⇒ wartość dofinansowania: 295 022 zł, całkowita wartość projektu: 295 022 zł

„Dzienniki” (Journalerne) to kilka tysięcy notatek, które Kierkegaard napisał w całym okresie swojej twórczości. Są niezbędnym źródłem do poznania całości poglądów duńskiego filozofa i teologa. Stanowią centralne ogniwo łączące „Dzieła pseudonimowe” z „Mowami budującymi”. Zawierają olbrzymią liczbę spostrzeżeń, uwag, opinii, sądów i odniesień filozoficznych, teologicznych, psychologicznych, historycznych, politycznych i literackich. Tomy SKS 20, 22, 25, 26, 27 zostaną przełożone z języka duńskiego na język polski. Będą one pełną bazą dla wszystkich tych, którzy sięgają do twórczości duńskiego myśliciela z różnych powodów.

  • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – moduł „Dziedzictwo Narodowe”, projekt pn. „Diaspora polskich Sybiraków w świecie – zapis relacji źródłowych/Notacje i archiwa domowe Sybiraków w kraju – zespół archiwalny”

⇒ wartość dofinansowania: 848 398,00 zł, całkowita wartość projektu: 848 398,00 zł

Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w priorytecie „Dziedzictwo Narodowe” przyznało Uniwersytetowi Pedagogicznemu w Krakowie grant w wysokości 848 398, 00 zł. Projekt pt. „Diaspora polskich Sybiraków w świecie – zapis notacji źródłowych/Notacje i archiwa domowe w kraju – zespół archiwalny” realizowany będzie w latach 2022-2027. Kierownikiem projektu jest dr hab. prof. UP Hubert Chudzio z Instytutu Historii i Archiwistyki UP, dyrektor Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP. Efektem zaplanowanych działań będzie m.in. 5-tomowa seria wydawnicza relacji źródłowych polskich Sybiraków z Australii, Kanady, RPA, Izraela i Wielkiej Brytanii.


  • Projekty realizowane w ramach programu MEiN „Społeczna odpowiedzialność nauki”:

Projekt Społeczna Odpowiedzialność Nauki II
Tytuł: Filmowe historie STEM
Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Szemberg
Wartość dofinansowania: 346 419,94 zł
Całkowita wartość projektu: 384 911,05 zł
Efektem projektu będzie zainteresowanie młodzieży szkolnej ważnymi dziedzinami nauki i najnowszymi odkryciami przy jednoczesnym pogłębieniu świadomości tego, że badania naukowe służą społeczeństwu i zawsze były prowadzone w pewnym kontekście historycznym. Sądzimy, że to dobry sposób na promocję edukacji i zachęcanie młodych ludzi do rozwijania swoich umiejętności i pasji. Wierzymy, że tego typu, nowe wyzwanie i doświadczenia mogą być bardzo motywujące dla uczniów i zachęcać ich do poszerzania swojej wiedzy i zainteresowania tematami Konkursów. Ponadto, efektem projektu będą powstałe w czasie jego realizacji materiały video. Przede wszystkim będą to prace uczniów, ale planowane jest też nagranie sześciu webinariów z udziałem ekspertów tematycznych oraz przy współpracy z osobami zawodowo pracującymi w mediach społecznościowych, co powinno zapewnić poza wysokim poziomem merytorycznym prezentowanych tematów, ich przedstawienie w atrakcyjnej formie.

 

 

„Dziedzictwo kulturowe XIX i XX. Digitalizacja i rozpowszechnienie w bibliotece cyfrowej III”

Głównym celem projektu jest udostępnienie i rozpowszechnienie zabytków piśmiennictwa narodowego oraz dziedzictwa kulturowego i naukowego w postaci cyfrowej. Zdigitalizowanie oraz opracowanie cennych dokumentów historycznych ułatwi dostęp społeczności akademickiej
do obiektów będących zabytkami dziedzictwa naukowego, kulturowego, najcenniejszych prac
z zakresu historii wychowania, dydaktyki i pedagogiki oraz umożliwi zabezpieczenie i ochronę szczególnie cennych i starych dzieł przed fizycznym zniszczeniem. Publikacje wzbogacą cyfrową kolekcję „Muzeum Podręcznika Biblioteki Głównej UP”, która gromadzi najstarsze podręczniki polskie i zagraniczne

⇒ wartość dofinansowania: 29 107,10 zł,  całkowita wartość projektu: 33 107,10 zł

 

» „Praca zdalna z młodzieżą w dobie kryzysu emocjonalnego” – Głównym zamierzeniem projektu jest organizacja przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej i możliwość jej dynamicznego wykorzystania w praktyce. Zadanie, przyjęte w ramach tego zamierzenia, to organizacja cyklu warsztatów dla nauczycieli, edukatorów, psychologów, pedagogów, terapeutów, trenerów, liderów społecznych działających non profit i innych osób, działających w ramach interwencji, wsparcia, pomocy, które pracują z młodzieżą, szczególnie w grupie dotkniętej kryzysem emocjonalnym. Wiedza, umiejętności i doświadczenia zdobyte w trakcie warsztatów pozwolą na skuteczniejsze działanie zarówno w trakcie pandemii, jak i w zwalczaniu jej skutków w przyszłości, zwłaszcza w obszarze zdrowia psychicznego i kompetencji kluczowych (głównie społecznych).

⇒ wartość dofinansowania: 34 385,00 zł,  całkowita wartość projektu: 50 425,00 zł

» Edukacja w dobie Covid-19. Popularyzacja osiągnięć naukowych w zakresie kryzysowej nauki zdalnej – Ogólnym celem projektu jest upowszechnienie wyników badań naukowych przeprowadzonych w Polsce jak i za granicą w obszarze kryzysowej nauki zdalnej w warunkach pandemii Covid-19. Szczegółowymi celami projektu są: wspieranie poziomu przygotowania nauczycieli do kryzysowej nauki zdalnej; doskonalenie metod nauczania na odległość oraz rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli szkolnych i akademickich; promocja dobrych praktyk pokonania problemów spowodowanych pandemią Covid-19 w sferze edukacji.

⇒ wartość dofinansowania: 80 000,00 zł,  całkowita wartość projektu: 93 200,00 zł

» Dziedzictwo kulturowe XIX i XX wieku. Digitalizacja i rozpowszechnienie w bibliotece cyfrowej II – Głównym celem projektu jest udostępnienie i rozpowszechnienie zabytków piśmiennictwa narodowego oraz dziedzictwa kulturowego i naukowego w postaci cyfrowej. Zdigitalizowanie oraz opracowanie cennych dokumentów historycznych ułatwi dostęp społeczności akademickiej do obiektów będących zabytkami dziedzictwa naukowego, kulturowego, najcenniejszych prac z zakresu historii wychowania, dydaktyki i pedagogiki oraz umożliwi zabezpieczenie i ochronę szczególnie cennych i starych dzieł przed fizycznym zniszczeniem.

⇒ wartość dofinansowania: 88 534,00 zł,  całkowita wartość projektu: 99 034,00 zł


  • Projekty realizowane w ramach programu MEiN „Doskonała nauka II”:2023

Celem projektu jest organizacja konferencji naukowej „Współczesne przemiany społeczno-demograficzne w Polsce i na świecie”. Współczesne zmiany społeczno-demograficzne są niezwykle istotne dla geografów społeczno-ekonomicznych a także dla przedstawicieli innych pokrewnych dyscyplin, ze względu na zrozumienie świata w którym żyjemy i jego wymiaru przestrzennego. Zmiany te obejmują procesy depopulacji, starzenia się ludności, spadku dzietności i zmiany modelu rodziny, zmian w poziomie umieralności i długości życia, zjawiska migracji i problemu uchodźców oraz złożoności struktur etnicznych i przemian kulturowych zachodzących we współczesnym świecie. Planowanym efektem konferencji jest przede wszystkim wymiana doświadczeń i prezentacja wyników badań geograficznych i interdyscyplinarnych dotyczących wymienionych kwestii nie tylko dla specjalistów ale także ich upowszechnienie dla szerszej grupy odbiorców w celu lepszego zrozumienia zmian społeczno-demograficznych zachodzących na naszych oczach.
 
wartość dofinansowania: 48 235 zł    całkowita wartość projektu: 48 235 zł
Rok rozpoczęcia 2023
kierownik projektu: dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
KONF/SP/0192/2023/01
Celem projektu jest umiędzynarodowienie i zarazem upowszechnienie w przestrzeni międzynarodowej wyników badań naukowych dotyczących etycznych aspektów pracy społecznej realizowanej w przestrzeni aktywności służb społecznych. Tak określony cel pozostaje w ścisłym związku z wprowadzeniem do obiegu krajowego i międzynarodowego uzyskanych osiągnięć naukowych, które są istotne dla rozwoju nauki (pedagogiki społeczne i innych dyscyplin naukowych zorientowanych na zagadnienia służby społecznej, działalności społecznej, czy pracy społecznej) oraz praktyki działalności służb społecznych. Ponadto komponent upowszechniania wiąże się z udostępnieniem w Internecie w ramach otwartego i nieodpłatnego dostępu (wolnego od ograniczeń czasowych i technicznych) przedmiotowej monografii naukowej Introduction to the ethics of social work. Socio-pedagogical study – references to the scientific achievements of Helena Radlińska, która obrazuje wyniki aktualnych badań naukowych dotyczących ważnej problematyki związanej z etycznym wymiarem aktywności ludzkiej (profesjonalnej i ochotniczej – wolontaryjnej) w różnorodnych polach służby społecznej.
wartość dofinansowania: 39 457,00 zł
całkowita wartość projektu: 45 657,00 zł
kierownik projektu: dr hab. Arkadiusz Żukiewicz, prof. UP
MONOG/SP/0179/2023/01
 
Komisja Edukacji Narodowej była pierwszą na ziemiach polskich instytucją oświaty publicznej. Jej koncepcje i wprowadzone przez nią reformy w obszarze szkolnictwa miały pionierski charakter u zaowocowały wypracowaniem nowoczesnego modelu wychowania i kształcenia. Na szczególne zaakcentowanie zasługuje więc fakt, że jej dzieło stało się wzorem dla Europy oraz inspiracją dla następnych poloeń Polaków. Organizatorzy chcą zatem uczcić te doniosłe osiągnięcia i zaznaczyć tym samym wkład naszego narou w światowe dziedzictwo cywilizacyjne i kulturowe, o czym świadczy tutuł wydarzenia „Osiągnięcia polskiej edukacji w kontekście europejskich przemian cywilizacyjnych’. Organizatorzy zapraszają do refleksji nad dziełem Komisji w szerokiej perspektywie historycznej, ale także współczesnej. W obliczu dynamicznie zachodzących zmian cywilizacyjnych szczególnie ważne wydaje się zaakcntowanie na tle europejskim tożsamości narodowej oraz wartości takich jak patriotyzm. Dziedzictwo Komisji Edukacji Narodowej stanowić może punkt wyjścia dla ksztaltowania nowocześnie pojmowanego modelu wychowania patriotycznego. Przygotowany Zjazd będzie zatem płaszczyzną, na której wątki historyczne łączyć się będą ze współczesną interpretavją ideałów, wokół których Komisja Edukacji Narodowej powstała i działała.
wartość dofinansowania: 106 805,00 zł
całkowita wartość projektu: 182 565,00 zł
kierownik projektu: dr hab. Justyna Wojniak, prof. UP
KONF/SP/0190/2023/01

  • Projekty realizowane w ramach programu MEiN „Doskonała nauka”:

»”Wojna na Ukrainie i jej społeczne, psychologiczne oraz polityczne konsekwencje”-Projekt ma celu organizację konferencji naukowej, której uczestnikami będą goście z Polski i Ukrainy. Zostaną na nią zaproszeni uczestnicy z różnych ośrodków naukowych, którzy zajmują się badaniami stosunków międzynarodowych, historii, społeczeństwa, mediów, psychologii, ekonomii, politologii, bezpieczeństwa. Dzięki zgromadzeniu na konferencji wielu specjalistów z kraju i z Ukrainy, która jest obecnie poddana zbrojnej napaści przez Federację Rosyjską można będzie w trakcie obrad dokonać przeglądu różnych stanowisk teoretycznych, które są pomocne w opisie i analizie działań wojennych oraz ich wielowymiarowych konsekwencji. Zaproszenie do grona uczestników konferencji wielu naukowców, którzy uczestniczyli w toczącej się na Ukrainie wojnie, mających realne doświadczenia z tego czasu pozwoli też na dokładne wniknięcie w problematykę wojennego konfliktu z perspektywy uczestnika i wewnętrznego obserwatora. Dzięki zebraniu świadków wojennych wydarzeń, będących doświadczonymi badaczami będziemy mogli trafniej i pełniej uchwycić problemy, z jakimi mierzy się społeczeństwo w trakcie wojny. Planowa konferencja jest projektem badawczym o charakterze eksploracyjnym, dzięki któremu będzie można nakreślić ważne pytania badawcze i hipotezy. Zaznaczenie głównych obszarów badawczych w interdyscyplinarnym ujęciu i wskazanie właściwej do ich badania metodologii pozwoli w dalszej perspektywie czasowej na realizację kilku projektów badawczych, które będą dokładniej i szerzej eksplorowały problematykę wojny i różnych jej niezamierzonych i zamierzonych skutków. Organizowana konferencja pozwoli dodatkowo na szybkie uzyskanie wiedzy na temat różnych aspektów działań wojennych prowadzonych przez Federację Rosyjską na Ukrainie. Zgormadzona wiedza w trakcie konferencji zostanie szybko włączona do obiegu światowej nauki za pomocą tekstów w języku angielskim publikowanych w czasopismach elektronicznych afiliowanych przy Uniwersytecie Pedagogicznym. Rezultaty konferencji będą stanowiły wkład polskiej nauki wbudowaniu wiedzy na temat wojny i jej skutków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Umożliwienie bezpłatnego uczestnictwa w konferencji gościom z Ukrainy będzie też wyrazem solidarności i pomocy dla Ukraińskich naukowców.

⇒ wartość dofinansowania: 65 120,00 całkowita wartość projektu: 72 920,00


»Konferencja naukowa pod hasłem: 2.0.2.2. Geografia późnej nowoczesności, jako 63. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego uświetni jubileusz 100 rocznicy utworzenia Krakowskiego Oddziału PTG. Wydarzenie zgromadzi około 100 geografów, specjalistów z różnych dziedzin. Celem konferencji jest przede wszystkim wymiana doświadczeń i wyników badań geograficznych, prowadząca do przełamania barier pomiędzy dyscyplinami czy dziedzinami naukowymi. Możliwość szerszej dyskusji w gronie ekspertów pozwoli na aktualizację dotychczasowego stanu badań w zakresie geografii, a także na udostępnienie wyników badań osobom niebędącym specjalistami. Wybrane referaty i postery zostaną udostępnione on-line za pomocą strony internetowej Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Dodatkowo wybrane zagadnienia zaprezentowane zostaną w rozszerzonej formie podczas cyklicznych odczytów geograficznych organizowanych dla uczniów, studentów i nauczycieli. Wyniki badań przedstawione na Konferencjizostaną opublikowane w postaci artykułów w czasopismach naukowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym.

 ⇒ wartość dofinansowania:40 480,00  całkowita wartość projektu:55480,00


» „MEGA 2022 – Konferencje MEGA (Efektywne Metody w Geometrii Algebraicznej) są organizowane cyklicznie od 1990 roku w różnych krajach Europy. W czasie konferencji w Madrycie, w 2019 roku, Komitet Sterujący podjął decyzję o powierzeniu organizacji konferencji w 2022 roku Uniwersytetowi Pedagogicznemu im. KEN w Krakowie. Decyzja ta podyktowana była uznaniem zasług całej polskiej społeczności matematycznej dla rozwoju geometrii algebraicznej, w tym istotnego wkładu w wyniki o charakterze efektywnym uzyskiwane w polskich ośrodkach. W Krakowie współdziałają trzy aktywne grupy naukowe w tej tematyce: na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Pedagogicznym, i w krakowskim oddziale Polskiej Akademii Nauk. Wybór UP jako lokalizacji wydarzeń naukowych podyktowany jest dostępną i sprawdzoną infrastrukturą oraz doświadczeniem w organizacji wydarzeń tego formatu (konferencja satelitarna Europejskiego Kongresu Matematycznego w 2012 roku, kongres ISAAC 2013, konferencja EUROMATH 2018).

⇒ wartość dofinansowania: 102 000,00 zł,  całkowita wartość projektu: 238 250,00 zł


» „Ewolucja środowiska dworskiego od średniowiecza do schyłku XVIII wieku” – Celem projektu jest ukazanie ewolucji struktury organizacyjnej dworów monarszych, możnowładczych i magnackich stanowi fundamentalny krok w badaniach nad działalnością magnaterii i szlachty w Rzeczypospolitej od średniowiecza do końca XVIII w. Planowana konferencja jest pierwszą z cyklu międzynarodowych spotkań poświęconych tematyce dworskiej. Temat ten zyskał ostatnio w Europie i na świecie spore grono badaczy, oprócz dyskusji nad nowymi metodami analizy źródeł celem konferencji będzie też dokonanie pewnego rodzaju podsumowania, kreującego kolejne postulaty badawcze i tematy do dyskusji. To także próba dyskusji i porównania polskich wyników badań z wynikami tych ośrodków, które mają dużo większe doświadczenie badawcze, a jednocześnie zaprezentowanie i podkreślenie polskiej specyfiki metodologii, jak i samego problemu formowania dworu, który funkcjonował w odmiennych warunkach kulturowych i politycznych.

⇒ wartość dofinansowania: 28 800,00 zł,  całkowita wartość projektu: 32 300,00 zł


  • Projekty realizowane w ramach programu MEiN „Nauka dla społeczeństwa”:

» Metafizyczność i polskość w sztuce pierwszego dwudziestolecia XXI wieku” – Podstawowym celem projektu jest wskazanie i wyeksponowanie artystów polskich działających w pierwszym dwudziestoleciu XXI wieku, w których dziełach elementy estetycznie wartościowe, służąc odsłanianiu wartości metafizycznych, odkrywają oraz kultywują idee sacrum i polskości. Afirmatywny stosunek do polskości jako wartości, dostrzegany jest i analizowany w dziełach i wypowiedziach twórców jako tożsamościowa idea wymagająca przemyślenia na nowo w XXI wieku. Nauki o sztuce wykorzystują dziedziny sztuki i filozofii w obrębie obszaru humanistyka, w sposób interdyscyplinarny. Celem szczegółowym jest wskazanie i nazwanie, z użyciem narzędzi fenomenologicznych wypracowanych przez Romana Ingardena i Władysława Stróżewskiego, właściwych dla tego okresu jakości estetycznie wartościowych, które w dziełach sztuki służą odsłanianiu źródłowej wspólnoty idei sacrum i idei polskości. Użycie niedocenianych współcześnie narzędzi fenomenologicznych stworzonych i wykorzystywanych przez polskich filozofów pozwoli ukazać zarazem wspólne cechy dzieł identyfikowanych ze „zwrotem postsekularnym” i „zwrotem konserwatywnym”. Zamiarem końcowym jest zaproponowanie narzędzi analitycznych, języka i nazewnictwa odchodzących od nomenklatury „krytycznej” na rzecz właściwej dla „humanistyki afirmatywnej”, odpowiedniej dla idei sacrum i polskości.

⇒ wartość dofinansowania: 201 250,00 zł,  całkowita wartość projektu: 201 250,00 zł

» „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi wspierających promocję polskiej kultury za granicą”– Głównym celem projektu jest promowanie badań humanistycznych poprzez opracowanie i upowszechnienie narzędzi wspierających spójną promocję polskiej kultury na arenie międzynarodowej w oparciu o dotychczasową diagnozę jej deficytów, badania terenowe i koncepcję Marka Polska na drodze współpracy naukowców z otoczeniem społeczno-gospodarczym (Instytutami Polskimi, branżowymi, stowarzyszeniami, przedstawicielami diaspory polskiej, administracją i twórcami)

⇒ wartość dofinansowania: 796 145,00 całkowita wartość projektu: 796 145,00 PLN

» „Narodowe Digitalia – interaktywne wspomaganie edukacji zdalnej i kultury regionalnej” – Program polega na wykonaniu serii interdyscyplinarnych badań w przestrzeni fizycznej za pomocą multimedialnych narzędzi najnowszej generacji. Podczas przygotowań do badań zostanie przeprowadzony specjalistyczny, laserowy skan 3D terenu 5 lokalizacji o wysokim znaczeniu kulturowym/naukowym dla Polski wraz z badaniem materiałów merytorycznych na ich temat. W trakcie trwania całego projektu będą się odbywać wydarzenia artystyczne (warsztaty), popularnonaukowe (hybrydowe konferencje) i sieciujące (hackatony) mające na celu aktywizację lokalnej społeczności poprzez nowoczesne formy przekazywania wiedzy. Oprócz fizycznych spotkań czy warsztatów, część badań będzie się odbywać w wersji wirtualnej – warsztaty i przekazywanie wiedzy będzie następować przez platformę interaktywną Mozilla Hubs, którą z powodzeniem nasza jednostka naukowa powołała. Dzięki temu planujemy dotrzeć z naszymi badaniami i aktywnościami do 25 000 użytkowników podczas trwania naszego projektu. Owocami projektu będą interaktywne meta-podręczniki do 5 dziedzin nauki oraz pozyskani partnerzy do dalszego rozwoju programu.

⇒ wartość dofinansowania: 384 200,00 całkowita wartość projektu: 384 200,00 PLN


  •  Dotacja celowa przyznana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na finansowanie inwestycji związanych z działalnością naukową na zakup aparatury naukowo-badawczej pt. „Innowacyjna platforma badawczo-naukowa dla nowej klasy nanokompozytów”

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej platformy technologicznej do syntezy, wytwarzania i charakterystyki fizykochemicznej funkcjonalnych nanomateriałów o strukturze kompozytowej. Obejmuje ona dwa kompleksowe panele badawcze: platformę do przygotowania i wytwarzania funkcjonalnych nanomateriałów o strukturze kompozytowej oraz platformę do pomiaru właściwości fizykochemicznych, optycznych i spektroskopowych wraz z charakterystyką mikrostruktury.

Kierownik projektu: dr hab. inż. Iwona Sulima, prof. UP

inwestycja realizowana w latach 2021 – 2023

⇒ wartość dofinansowania: 3 000 000 zł , całkowita wartość projektu: 3 000 000 zł