Przejdź do menu Przejdź do treści

Otrzymane Finansowania w Konkursach Ministerialnych -Gratulujemy

Dział Nauki uprzejmie informuje o otrzymaniu kolejnych finansowań w konkursach ogłoszonych przez Ministerstwo,

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Fundamenty

Obraz Rzeczpospolitej polsko-litewskiej z przełomu XVI/XVII wieku w pismach Giovanniego Botera (1544-1617)

kierownik projektu: dr hab., prof. UP  Stefan Jan Bielański
konkurs:13
⇒ wartość dofinansowania: 98 120,00 zł, całkowita wartość projektu: 98 120,00 zł
Celem projektu będzie ukazanie obrazu Rzeczpospolitej polsko-litewskiej z przełomu XVI/XVII wieku w pismach Giovanniego Botera (1544-1617), autora wybitnych dzieł politycznych, historycznych i geograficznych, wśród których najbardziej znane są „Della Ragion di Stato” z 1589 r. (pierwsza polska edycja krytyczna pt. „O racji stanu” ukazała się w 2019 r.) oraz „Le Relationi Universali” (z 1596, ukazały się także w 1609 r. w polskim tłumaczeniu jako „Relatiae Powszechne”). Dzieła te miały kluczowe znaczenie dla dziejów nowożytnej myśli politycznej, a w przypadku „Relationi Universali” będąc opisem całego ówczesnego świata podkreślały znaczenie dawnej Rzeczpospolitej polsko-litewskej. Ponadto zostaną poddane analizie oraz przetłumaczone fragmenty z mniej znanych traktatów Botera., takich jak „Dispregio del Mondo” (1584), „Relatione del Mare” (1600), „I Capitani” (1607) oraz „Detti Memorabili” (1610).  Będzie to możliwe dzięki przeprowadzeniu prac badawczych na podstawie kwerendy bibliotecznej i archiwalnej w Polsce i we Włoszech. Isotnym uzupełnieniem będzie opracowanie bibliografii rozumowanej, pełnego indeksu nazwisk, a także indeksu nazw geograficznych oraz polsko-włoskiego słownika terminów geograficznych występujących w pismach Botera, a odnoszących się do ziem Rzeczpospolitej polsko-litewskiej z przełomu XVI i XVII wieku.
Nauka dla Społeczeństwa II, Edycja I
Wspólnie na rzecz wypracowania nowoczesnych metod aktywizacji zawodowej młodzieży
kierownik projektu: dr Damian Liszka
⇒ wartość dofinansowania: 1 050 000,00 zł, całkowita wartość projektu:1 050 000,00 zł
Celem projektu jest, we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego (instytucjami rynku pracy), przeprowadzenie nowatorskich badań naukowych dotyczących osób w wieku 18-34, które nie kształcą się, nie szkolą i nie pracują (tzw. „NEET”, ang. – „not in employment, education, or training”), a następnie opracowanie na ich podstawie innowacyjnych produktów ułatwiających aktywizację tychże osób młodych, implementację produktów na obszarze Polski Wschodniej oraz opublikowanie wyników polskich badań  na arenie międzynarodowej, co w efekcie upowszechni wiedzę na temat realnego wpływu wyników badań na otoczenie społeczno-gospodarcze, pomoże instytucjom rynku pracy w aktywizacji „trudnego” klienta oraz wyznaczy nowe trendy badań osób młodych NEET w międzynarodowym obiegu naukowym.
NPRH Dziedzictwo narodowe:
  • kierownik projektu: prof. dr hab. Koziara Stanisław
  • tytuł: Leksykon biblizmów języka polskiego
  • cel projektu: Projekt ma na celu opracowanie syntezy leksykograficznej utrwaleń językowych polszczyzny, które genetycznie wywodzą się z tradycji biblijnej. Zamierzeniem jest, aby opracowanie to wychodziło naprzeciw potrzebie ujęcia o typie kompendium na temat zakresu, rodzaju oraz form obecności dziedzictwa biblijnego w zasobach języka polskiego, stwarzającego tym samym ważne źródło wiedzy tak filologicznej, jak też po części biblistycznej i kulturoznawczej. Przedsięwzięcie to, wpisujące się w obszar zadań wielodziedzinowych, swymi adresatami czyni zarówno badaczy – filologów, biblistów i kulturoznawców, jak też osoby uczące i nauczane na różnych poziomach procesu edukacyjnego, nie wyłączając również szeroko rozumianych użytkowników polszczyzny.
  • wartość finansowania: 628 716,00 zł
  • okres trwania: 2024-2028
  • kierownik projektu: dr hab. Halina Dudała
  • tytuł: Krystyna od św. Michała (1579-1628), Żywot, pisma i korespondencja. Krytyczna edycja źródłowa wraz z przekładem i komentarzami
  • cel projektu: Efektem głównym będzie wprowadzenie do obiegu naukowego źródeł dotychczas w nim niefunkcjonujących i trudno dostępnych. Zaplanowana została krytyczna edycja tekstów źródłowych zawierająca rozbudowane komentarze: historyczno-literacki, historyczny i teologiczny oraz przekład źródeł wytworzonych w języku łacińskim i włoskim na język polski.Tom 1: Krystyna od św. Michała, Amor. Testamentum amoris irrevocabile (1623-1626). Edycja krytyczna wraz z komentarzem i przekłademTom 2: Listy spowiedników do Krystyny od św. Michała (1617-1623). Edycja krytyczna wraz z komentarzem i przekłademTom 3: Żywot Wielebnej Matki Krystyny od św. Michała (1628). Edycja krytyczna wraz z komentarzemProjekt zakłada efekt upowszechnienia prowadzonych badań już w trakcie ich trwania poprzez utworzenie strony internetowej, na której zamieszczane będą ich wyniki cząstkowe oraz sukcesywnie powiększana baza bibliografii komentowanej.
  • wartość finansowania: 560 896,65 zł
  • okres trwania: 2024-2028
GRATULUJEMY!