Przejdź do menu Przejdź do treści

Społeczna odpowiedzialność Nauki nabór wniosków

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że, na podstawie komunikatu Ministra Nauki z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie naboru wniosków do programu pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II” został uruchomiony program.

 Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

Program składa się z modułów:

 • „Popularyzacja nauki” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:
  1. popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,
  2. organizacji przedsięwzięć ukazujących przydatność wiedzy naukowej w codziennym życiu,
  3. organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,
  4. popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym;
 • „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu i udostępnianiu w postaci elektronicznej.

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

 1. którego okres realizacji wynosi maksymalnie 24 miesiące;
 2. który nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
 3. którego koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich dofinansowanych ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę.

 

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie może złożyć nie więcej niż 3 projekty w ramach każdego z modułów.

 

Nabór wniosków w ramach programu: 13 maja 2024 r. od godz. 8:00 – 14 czerwca 2024 r. do godziny 16:00.

 

Wysokość dofinansowania ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę wynosi w przypadku modułu:

 1. „Popularyzacja nauki” – nie więcej niż 1 000 000 zł,
 2. „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – nie więcej niż 250 000 zł
  – przy czym dofinansowanie to nie może stanowić więcej niż 90% całkowitego kosztu realizacji projektu.

 

Wsparcie nie może przekraczać 90% kosztów realizacji projektu.

Koszty pośrednie zostały określone na poziomie 10% wnioskowanej kwoty.

 

Wniosek składa się w formie elektronicznej – w systemie ZSUN/OSF. Program dostępny będzie na stronach Ośrodka Przetwarzania Informacji https://osf.opi.org.pl.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku i udziałem w konkursie proszone są o złożenie
w Biurze Nauki pok. 102 oraz na adres marta.zolnierek@uken.krakow.pl lub

agnieszka.gniewek-rup@uken.krakow.pl  w terminie do dnia 24 maja 2024 r. propozycji planowanych do realizacji projektów wg wzoru w załączonym formularzu. Przy ustalaniu propozycji projektów należy uwzględnić kryteria stosowane do oceny wniosków, o których mowa punkcie V podstawie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2023 r.  o ustanowieniu programu pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II.

https://www.gov.pl/web/nauka/spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki-ii

Decyzję o wyborze projektów do zgłoszenia w programie o dofinansowanie podejmą władze Uczelni, o czym kierownicy projektów zostaną poinformowani drogą mailową.

 

Załącznik:

Pismo dot. naboru – Społeczna Odpowiedzialność Nauki II

– formularz zgłoszenia wniosku

oświadczenia