Przejdź do menu Przejdź do treści

Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności- nabór do konkursu Ministra Nauki

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję iż, Minister Nauki zaprasza do składania ofert w projekcie „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”.

Przedmiotem postępowania jest wybór ofert uczelni, które będą realizowały cel projektu, jakim jest wsparcie studentów i studentek w rozwoju ich kompetencji i umiejętności, aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu niekonkurencyjnego realizowanego przez Ministra Nauki, którego obsługę zapewnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) pt. „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” (Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym, Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027).

Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie przygotowania i uczestnictwa studentów i studentek w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach. Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług niezbędnych do przygotowań związanych z przedmiotem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych ujętych w ofercie złożonej w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie. Ponadto wsparcie to może być przeznaczone na racjonalne usprawnienia oraz wsparcie osób z grup defaworyzowanych.

Udział studentów i studentek w zadaniach realizowanych w projekcie powinien pozwolić na potwierdzenie umiejętności teoretycznych zdobytych podczas zajęć, jak i na poszerzenie umiejętności i/lub kompetencji i/lub kwalifikacji z zakresu wybranej dziedziny naukowej.

Rezultatem projektu będzie nabycie kompetencji lub kwalifikacji przez osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym oraz zwiększenie ogólnej liczby osób studiujących, które w ramach systemu szkolnictwa wyższego wezmą udział w różnych formach współzawodnictwa.

 

Wartość środków finansowych przewidzianych na sfinansowanie wybranych projektów w ramach postępowania wynosi 12 500 000,00 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych).

 

Załączniki:

Komunikat Wsparcie studentów w zakresie podniesienia kompetencji.1

20240509_Załącznik_nr_5__Zestawienie_standardu_i_cen_rynkowych 20240509

_Załącznik_nr_4_Klauzule_informacyjne_dotyczace_przetwarzania_danych_osobowych 20240509_

Załącznik_nr_3_Wzór_CV_studenta_studentki (2) 20240509_

Załącznik_nr_2_Wzór_kosztorysu 20240509_

Załącznik_nr_1_Wzór_oferty 20240509_Zaproszenie_Ministra_Nauki_do_składania_ofert_w_projekcie_Wsparcie_studentów_w_zakresie_podniesienia_ich_kompetencji_i_umiejętności (7)