Przejdź do menu Przejdź do treści

Konkursy Komisji Europejskiej

Europejska Rada ds. Badań Naukowych rozpoczęła nabór wniosków w ramach prestiżowych konkursów programu Horyzont Europa:

ERC Starting Grant:

Ocena aplikacji jest dwustopniowa. W drugim etapie przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna z autorem wniosku.

Nabór wniosków trwa do 24 października 2023 r. do godz. 17.00.

 • O grant mogą starać się naukowcy ze stopniem doktora lub wyższym, będących od 2 do 7 lat po doktoracie. Pożądane jest autorstwo przynajmniej jednej publikacji bez udziału promotora.
 • Projekt może być realizowany w dowolnej instytucji, ale musi się ona znajdować w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont Europa. Może być on również realizowany w Międzynarodowej Europejskiej organizacji badawczej (np. CERN), Wspólnym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej (JRC) lub innym podmiocie utworzonym na mocy prawa unijnego.
 • Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Tematykę projektu określają sami wnioskodawcy.
 • Wysoko cenione będą projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.
 • Wnioski negatywnie ocenione skutkują roczną lub dwuletnią karencją na ponowne składanie aplikacji.
 • Kierownik projektu finansowanego w ramach ERC Advanced Grant jest zobowiązany do przebywania przez minimum 50% czasu trwania projektu w państwie członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym, a także do przeznaczenia minimum 50% czasu pracy na realizację projektu.
 • Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%
 • Maksymalna kwota dofinansowania dla projektu wynosi 1,5 mln euro (po spełnieniu pewnych warunków – do 2,5 mln euro) dla projektów trwających do 5 lat.
 • Koszty pośrednie stanowią 25% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kategorii Subcontracting costs oraz Internally invoiced goods and services

Forma składania wniosków:

Link z informacją:


https://erc.europa.eu/apply-grant/starting-grant


ERC Synergy Grant

Granty ERC Synergy Grant służy rozwiązywaniu ambitnych problemów badawczych. We wniosku należy wykazać, że osiągnięcie przełomowych wyników proponowanych badań nie jest możliwe w pojedynkę, a tylko we współdziałaniu liderów.

Nabór wniosków trwa do 8 listopada 2023 r. do godz. 17.00.

Warunki i zasady aplikowania:

 • O grant mogą starać się naukowcy (min.2 – maks. 4), niezależnie od posiadanego stopnia naukowego, mający dorobek zgodny z wymogami konkursów Starting, Consolidator lub Advanced Grants.
 • Projekt może być realizowany w dowolnej instytucji, ale musi się ona znajdować w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont Europa. Może być on również realizowany w Międzynarodowej Europejskiej organizacji badawczej (np. CERN), Wspólnym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej (JRC) lub innym podmiocie utworzonym na mocy prawa unijnego.
 • Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Tematykę projektu określają sami wnioskodawcy.
 • Wysoko cenione będą projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.
 • Wnioski negatywnie ocenione skutkują roczną lub dwuletnią karencją na ponowne składanie aplikacji.
 • Kierownik projektu finansowanego w ramach ERC Synergy Grant jest zobowiązany do przebywania przez minimum 50% czasu trwania projektu w państwie członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym, a także do przeznaczenia minimum 30% czasu pracy na realizację projektu.
 • Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.
 • Maksymalna kwota dofinansowania dla projektu wynosi 10 mln euro (po spełnieniu pewnych warunków – do 14 mln euro) dla projektów trwających do 6 lat.
 • Koszty pośrednie stanowią 25% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kategorii Subcontracting costs oraz Internally invoiced goods and services

Forma składania wniosków:

Link: https://erc.europa.eu/apply-grant/synergy-grant