Przejdź do menu Przejdź do treści

RDN

 

STRONA Z KOMUNIKATAMI RDN–   https://www.rdn.gov.pl/komunikaty.html

POSTEPOWANIA HABILITACYJNE –https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.html

PORADNIKI-https://www.rdn.gov.pl/publikacja/id/5.html


Komunikat nr 5/2023 – w sprawie udostępnienia materiałów ze szkolenia dotyczącego postępowań o awans naukowy –https://www.rdn.gov.pl/komunikaty,komunikat-nr-52023-w-sprawie-udostepnienia-materialow-ze-szkolenia-dotyczacego-postepowan-o-awans-naukowy.html

Prezentacja z odpowiedziami na pytania została opublikowana na stronie internetowej www.rdn.gov.pl w komunikacie dotyczącym szkolenia (załącznik do komunikatu nr 2/2023 z 7 lutego br. oraz w zakładce „Dobre praktyki”), a także można ją pobrać bezpośrednio:

Odpowiedzi na pytania skierowane przez uczestników szkolenia


Komunikat Ministra Edukacji i Nauki o dacie, w której ostatnia decyzja o przyznaniu kategorii naukowej w ramach pierwszej ewaluacji stała się ostateczna

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 kwietnia 2023 r.

Na podstawie art. 322 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.) podaje się do wiadomości, że ostatnia decyzja o przyznaniu kategorii naukowej w ramach pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, stała się ostateczna w dniu 20 marca 2023 r.


Komunikat w sprawie podjęcia przez Radę Doskonałości Naukowej uchwały dotyczącej zmian w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin

W dniu 13 lutego 2023 r. Rada Doskonałości Naukowej podjęła – na podstawie art. 5 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) – uchwałę określającą:

   • nowe dyscypliny wraz ze wskazaniem dyscyplin, z których zostały wyodrębnione;
   • dyscypliny, których nazwa uległa zmianie wraz z przyporządkowaniem dotychczasowej nazwy dyscypliny do nowej nazwy;
   • dyscyplinę, która została włączona do innej dyscypliny.

Uchwałę Rady Doskonałości Naukowej można pobrać tutaj.

Od dnia 13 lutego 2023 r. istnieje możliwość składania do Rady Doskonałości Naukowej wniosków o przyznanie uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w nowo wyodrębnionych dyscyplinach – na zasadach określonych w art. 226a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Szczegółowe informacje o trybie składania wniosków znajdują na stronie internetowej Rady Doskonałości Naukowej.


Komunikat w związku z opublikowaniem w „Dzienniku Ustaw” ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 212)

Rada Doskonałości Naukowej przedstawia odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat zmian, jakie nowelizacja ta wprowadza w sferze postępowań o awans naukowy.

Na jakich zasadach będą przyznawane uprawnienia do nadawania stopni naukowych w nowych dyscyplinach?

W przypadku wyodrębnienia nowej dyscypliny w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin RDN może, na wniosek uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego albo instytutu międzynarodowego, w drodze decyzji administracyjnej, nadać temu podmiotowi uprawnienie do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w tej nowej dyscyplinie. Uprawnienie może być obecnie nadane w jednej z następujących dyscyplin:

   1. biologia medyczna
   2. biotechnologia
   3. etnologia i antropologia kulturowa
   4. inżynieria bezpieczeństwa
   5. nauki biblijne
   6. nauki o rodzinie
   7. ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków
   8. polonistyka
   9. stosunki międzynarodowe

Wniosek może złożyć uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy albo instytut międzynarodowy, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) zatrudniają co najmniej 12 pracowników:

a) prowadzących działalność naukową w dyscyplinie, której dotyczy wniosek,
w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w tej dyscyplinie,

b) posiadających osiągnięcia naukowe albo artystyczne w dyscyplinie albo
w dyscyplinach, z których została wyodrębniona dyscyplina, której dotyczy wniosek;

2) posiadają kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinach lub dyscyplinie, z których została wyodrębniona dyscyplina, której dotyczy wniosek.

Wnioski w przedmiotowym zakresie będzie można składać niezwłocznie po ogłoszeniu uchwały RDN wskazującej dotychczasowe dyscypliny, z których wyodrębnione zostały nowe dyscypliny. Przewidywanym terminem podjęcia przedmiotowej uchwały jest dzień 13 lutego 2023 r. Wzór wniosku oraz dokumenty, które wraz z nim będzie należało złożyć zostaną opublikowane na stronie internetowej organu. Wnioski te będą mogły być składane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą RDN ePUAP.

Uprawnienie przyznane w tym trybie będzie przysługiwało do czasu uzyskania odpowiedniej kategorii naukowej w ramach kolejnej ewaluacji jakości działalności naukowej. W przypadku gdy dany podmiot nie będzie objęty kolejną ewaluacją jakości działalności naukowej w dyscyplinie, w której zostało mu nadane uprawnienie, utraci je z końcem roku, w którym rozpocznie się ta ewaluacja.

W związku z tym w przypadku zmiany w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin polegającej na zmianie:

– nazwy dyscypliny,

– przyporządkowania dyscypliny do dziedziny

osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej SKŁADA oświadczenie o reprezentowanej dyscyplinie w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ww. nowelizacji, czyli do 3 marca 2023 r. włącznie.

W przypadku zaś wyodrębnienia w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin nowej dyscypliny osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej MOŻE złożyć oświadczenie o reprezentowanej dyscyplinie, bez zachowania 2-letniego okresu od poprzedniego oświadczenia.


Rada Doskonałości Naukowej przedstawia odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat zmian, jakie nowelizacja ta wprowadza w sferze postępowań o awans naukowy.

Co oznacza, że Rada Doskonałości Naukowej jest organem wyższego stopnia w stosunku do podmiotów doktoryzujących i podmiotów habilitujących w sprawach nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki?

Z dniem 15 lutego 2023 r. RDN formalnie uzyskuje status organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kpa. Oznacza to, że usankcjonowane zostaną kompetencje tego organu, które dotychczas wywodzono na gruncie orzecznictwa sądów administracyjnych. RDN w sprawach postępowań o awans naukowy będzie mogła m. in.:

1) rozstrzygać spory kompetencyjne między poszczególnymi podmiotami doktoryzującymi lub podmiotami habilitującymi;

2) wyłączyć członka właściwego organu podmiotu doktoryzującego albo podmiotu habilitującego od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności danej osoby;

3) rozpatrywać ponaglenia na przewlekłe prowadzenie postępowania przez podmiot doktoryzujący albo podmiot habilitujący lub na bezczynność tych podmiotów;

4) rozpatrywać odwołania od wszystkich innych decyzji podejmowanych przez podmiot doktoryzujący albo podmiot habilitujący niż decyzje wprost określone w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

5) rozpatrywać zażalenia na wszystkie inne postanowienia podejmowane przez podmiot doktoryzujący albo podmiot habilitujący – jeżeli przepisy przewidują prawo wniesienia zażalenia na dane postanowienie – niż postanowienia wprost określone w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

6) stwierdzać nieważności decyzji podmiotu doktoryzującego albo podmiotu habilitującego w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

Co zmienia się w zakresie przeprowadzania kolokwium habilitacyjnego?

W przypadku postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczętych i niezakończonych do dnia 30 września 2023 r. przeprowadzenie kolokwium habilitacyjnego, tak jak dotychczas, zależne będzie od komisji habilitacyjnej, z tym zastrzeżeniem, że obowiązkowo będzie ono przeprowadzane w zakresie dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych oraz dziedziny nauk teologicznych. W ramach postępowań wszczynanych od dnia 1 października 2023 r. kolokwium habilitacyjne będzie przeprowadzane obligatoryjnie, niezależnie od dziedziny, w której prowadzone będzie postępowanie. Jednocześnie od dnia 15 lutego 2023 r., także w odniesieniu do postępowań wszczętych przed tą datą, kolokwium habilitacyjne nie będzie przeprowadzane, jeżeli co najmniej dwie recenzje będą negatywne.

Jakie inne ważne zmiany zachodzą w procedowaniu postępowań o awans naukowy?

1) Uprawnionymi do podejmowania określonych uchwał w postępowaniach o awans naukowy w uczelni – w przypadku, gdy organem uprawnionym do nadania stopnia jest tzw. statutowy organ uczelni (art. 17 ust. 2 z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), np. rada naukowa dyscypliny – od dnia 1 października 2023 r. są profesorowie i profesorowie uczelni. Oznacza to konieczność dostosowania regulacji dotyczących nadawania stopni na niektórych uczelniach w zakresie, w jakim przewidują one odmienne uprawnienia członków tzw. rad naukowych dyscyplin do podejmowania przedmiotowych uchwał.

2) Od dnia 15 lutego 2023 r., niezależnie od daty wszczęcia postępowania, w przypadku nauczyciela akademickiego albo pracownika naukowego zatrudnionego w więcej niż jednym podmiocie koszty postępowania ponosi podmiot będący podstawowym miejscem pracy tego nauczyciela albo pracownika, chyba że podmioty umówią się inaczej. Koszty te są ponoszone na podstawie umowy między podmiotami, jeżeli żaden z nich nie został wskazany jako podstawowe miejsce pracy tego nauczyciela albo pracownika.

3) Od dnia 15 lutego 2023 r. w przypadku osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym będzie istniała możliwość powołania promotora pomocniczego.

4) Od dnia 15 lutego 2023 r. promotor będzie zobowiązany sporządzić opinię odnośnie do rozprawy doktorskiej w terminie 2 miesięcy od dnia jej przekazania do zaopiniowania. W przypadku rozprawy doktorskiej przekazanej do zaopiniowania przed dniem wejścia w życie ustawy termin na sporządzenie opinii o rozprawie przez promotora liczy się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

5) Od dnia 15 lutego 2023 r., niezależnie od daty wszczęcia postępowania, jeżeli postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora jest prowadzone z udziałem podmiotu zagranicznego, umowa zawarta między podmiotami może określać, że osoba, której nadano stopień doktora, otrzymuje dyplom doktorski wydany przez ten podmiot zagraniczny oraz dyplom doktorski wydany przez podmiot systemu szkolnictwa wyższego i nauki nadający stopień doktora albo wspólny dyplom doktorski wydany przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki nadające stopień doktora albo dyplom doktorski wydany przez jeden z tych podmiotów, wskazany w umowie.

6) Od dnia 15 lutego 2023 r. weryfikacja znajomości nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej B2 – w przypadku osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora, która nie posiada odpowiedniego certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów – może polegać na przeprowadzeniu odpowiedniego egzaminu.

7) Od dnia 15 lutego 2023 r. podmiot doktoryzujący jest zobowiązany wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, jeżeli wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora nie spełnia wymagań określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1-3 albo ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce. Oznacza to konieczność dostosowania regulacji dotyczących nadawania stopnia doktora na niektórych uczelniach i instytutach, jeżeli przepisy wewnętrzne tych podmiotów przewidują inaczej.

8) Od dnia 1 października 2023 r., niezależnie od daty wszczęcia postępowania, obrona rozprawy doktorskiej ma charakter publiczny. Oznacza to konieczność dostosowania regulacji dotyczących nadawania stopnia doktora na niektórych uczelniach
i instytutach, jeżeli przepisy wewnętrzne tych podmiotów przewidują inaczej.

9) Od dnia 1 października 2023 r. osoby, które są związane okresem karencji odnośnie do możliwości ponownego ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, mogą złożyć do RDN wniosek o wyrażenie zgody na jego skrócenie wraz z dokumentami potwierdzającymi znaczne zwiększenie dorobku naukowego lub artystycznego. Wniosek ten będzie podlegał rozpatrzeniu w terminie 8 tygodni od dnia jego otrzymania.

10) W terminie 3 miesięcy do dnia 1 lutego 2023 r. RDN określi wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora oraz dokumenty składane wraz z tym wnioskiem.

11) Od dnia 1 października 2023 r., niezależnie od daty wszczęcia postępowania, w przypadku podjęcia przez RDN decyzji o odmowie wystąpienia do Prezydenta RP z wnioskiem o nadanie tytułu profesora, jeżeli osoba ubiegająca się o jego nadanie zwróci się do organu o ponowne rozpatrzenie sprawy, podjęcie nowej decyzji zostanie poprzedzone obligatoryjną koniecznością zasięgnięcia opinii dwóch nowych recenzentów.

12) Od dnia 15 lutego 2023 r. prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające fakt naruszenia praw autorskich przez osobę, której nadano tytuł profesora na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym nauce skutkuje utratą tego tytułu.


Komunikat dotyczący umorzenia przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora wszczętych do 30 kwietnia 2019 r.

W odpowiedzi na pytania dotyczące interpretacji art. 179 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.) Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Rada Doskonałości Naukowej informują:

Brzmienie tej regulacji zostało zmienione na mocy art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 1010). Zmiana brzmienia regulacji miała na celu zapobieżenie ewentualnej negatywnej konsekwencji zakończenia przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora w postaci pozbawienia osoby ubiegającej się o nadanie stopnia albo tytułu prawa do kontroli decyzji odmawiającej nadania tego stopnia albo tytułu, w tym także przez sąd administracyjny.

Zgodnie z art. 179 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce prowadzone w pierwszej instancji:

   1. postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r.;
   2. przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2023 r.

– odpowiednio umarza się albo zamyka się.

Tym samym, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa i RDN, przedmiotowa regulacja nie dotyczy postępowań, w przypadku których:

   1. RDN – w ramach postępowania odwoławczego – przekazała albo przekaże sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ pierwszoinstancyjny;
   2. kandydat do awansu naukowego złożył albo – na podstawie art. 21 ust. 1 oraz art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789)* – złoży odwołanie do RDN, a organ ten rozpatrzy odwołanie i przekaże sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ pierwszoinstancyjny;
   3. w następstwie orzeczenia sądu administracyjnego sprawa zostanie przekazana do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszoinstancyjny.

* Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego może wnieść od uchwał, o których mowa w art. 14 ust. 2 i art. 18a ust. 11, jeżeli są one odmowne, odwołanie do RDN za pośrednictwem właściwego organu odpowiednio podmiotu doktoryzującego lub podmiotu habilitującego w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Organ przekazuje odwołanie RDN wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania. Przedmiotowy przepis stosuje się odpowiednio w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Zgodnie z brzmieniem art. 179 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) przewody doktorskie prowadzone w pierwszej instancji i niezakończone do 31 grudnia 2023 r. odpowiednio umarza się albo zamyka się. Przez sformułowanie „zakończenie przewodu doktorskiego” należy rozumieć podjęcie przez właściwy organ podmiotu doktoryzującego, czyli przez Radę Naukową Uniwersytetu Opolskiego uchwały w sprawie nadania stopnia doktora, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789). Między przedłożeniem rozprawy doktorskiej przez kandydata a podjęciem powyższej uchwały zostaje wykonana w ramach przewodu doktorskiego sekwencja czynności, o których mowa w § 5-10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261). W związku z tym osoby, które wszczęły przewody doktorskie przed dniem 30 kwietnia 2019 r. powinny złożyć rozprawy doktorskie wraz z pisemną opinią promotora, streszczeniami w języku polskim i języku angielskim oraz wynikiem badania antyplagiatowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r. (piątek) w sekretariacie Rady Naukowej UO. Złożenie pracy po rekomendowanym terminie może spowodować, że przewód doktorski nie zostanie zakończony nadaniem stopnia doktora przed dniem 31 grudnia 2023 r., a tym samym zostanie umorzony albo zamknięty (bez względu na etap postępowania).

Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r. (art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Tym samym ewentualne przedłużenie kształcenia na studiach doktoranckich przez kierowników tychże studiów po zakończeniu roku akademickiego 2022/2023 (po 30 września 2023 r.) jest możliwe tylko o dodatkowe 3 miesiące (do 31 grudnia 2023 r.).


Komunikat w sprawie nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin

W dniu 27 października 2022 r. ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2202). Nowa klasyfikacja dziedzin i dyscyplin zacznie obowiązywać od dnia 11 listopada 2022 r. Jednocześnie z dniem tym traci moc rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818).

Komunikat Rady Doskonałości Naukowej w sprawie uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w związku z przeprowadzeniem pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.):

ZAGADNIENIA OGÓLNE:

Stosownie do art. 177 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Praw o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, międzynarodowe instytuty naukowe oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego nadają stopnie doktora i doktora habilitowanego na podstawie uprawnień uzyskanych na zasadach dotychczasowych, do czasu upłynięcia 30 dni od dnia, w którym ostatnia decyzja o przyznaniu kategorii naukowej w ramach pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stała się ostateczna. Z powyższego wynikają dwie następujące kwestie:

   1. wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 ogłoszone komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wyniki-ewaluacji-dzialalnosci-naukowej-zalata-2017-2021) przełożą się na uprawnienia odpowiednio do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego po upływie 30 dni od dnia, gdy ostatnia decyzja Ministra Edukacji i Nauki o przyznaniu kategorii naukowej stała się ostateczna, tj. gdy od żadnej z tych decyzji nie będzie przysługiwało prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy;
   2. wraz z upływem terminu 30 dni od dnia, gdy ostatnia decyzja Ministra Edukacji i Nauki o przyznaniu kategorii naukowej stała się ostateczna, przestaną obowiązywać uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego przyznane na zasadach dotychczasowych.

Zgodnie z nowymi zasadami, określonymi w art. 185 ust. 1 oraz art. 218 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uprawnienie do nadawania odpowiednio:

   1. stopnia doktora w danej dyscyplinie posiadają te podmioty, które w tej dyscyplinie uzyskały kategorię naukową A+, A albo B+;
   2. stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie posiadają te podmioty, które w tej dyscyplinie uzyskały kategorię naukową A+, A albo B+.

Zasady te, zgodnie z którymi uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, międzynarodowe instytuty naukowe oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego nabędą nowe uprawnienia do nadawania stopnia naukowych lub stopni w zakresie sztuki, a przestaną obowiązywać uprzednio uzyskane uprawnienia, jak już wspomniano, zaczną obowiązywać po upływie 30 dni od dnia, gdy ostatnia decyzja Ministra Edukacji i Nauki o przyznaniu kategorii naukowej stała się ostateczna.

Podkreślenia wymaga, że uzyskane uprawnienia w wyniku przyznanych kategorii naukowych nie wymagają zatwierdzenia lub innej formy zaświadczenia o ich posiadaniu przez Radę Doskonałości Naukowej albo inną instytucję.


ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE WPŁYWU KATEGORII NAUKOWYCH NA POSTĘPOPWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE (tzw. nowy tryb):

Jednocześnie należy wskazać, że w przypadku wygaśnięcia uprawnień danego podmiotu do nadawania stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego w określonej dyscyplinie w momencie, gdy upłynęło 30 dni od dnia, gdy ostatnia decyzja Ministra Edukacji i Nauki o przyznaniu kategorii naukowej stała się ostateczna:

1) podmiot habilitujący prowadzący w tej dyscyplinie postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego– jest zobowiązany niezwłocznie przekazać sprawę do Rady Doskonałości Naukowej celem wyznaczenia przez ten organ innego uprawnionego podmiotu, który będzie kontynuował to postępowanie, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli komisja habilitacyjna została powołana przed dniem utraty uprawnienia, gremium to może kontynuować powierzone mu czynności. W takim przypadku pełne akta sprawy przekazywane są przez podmiot, który utracił prawo do prowadzenia danego postępowania, do podmiotu habilitującego wyznaczonego przez Radę Doskonałości Naukowej;

2) podmiot doktoryzujący, który prowadził w danej dyscyplinie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, w wyniku uzyskania w niej kategorii B, wszczęte przed dniem przyznania tej kategorii, może je kontynuować, jednak nie dłużej niż do dnia uzyskania przez ten podmiot kategorii naukowej w wyniku drugiej ewaluacji jakości działalności naukowej;

3) podmiot doktoryzujący, który prowadził w danej dyscyplinie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, w wyniku uzyskania w niej kategorii C, traci prawo do ich kontynuowania i zapewnia możliwość ich kontynuowania w innym podmiocie posiadającym uprawnienia do nadawania stopnia doktora w tej dyscyplinie albo dziedzinie. W przypadku braku możliwości zapewnienia kontynuowania postępowań w innym podmiocie, Rada Doskonałości Naukowej wyznacza ten podmiot.